ALFA  Line SK, s.r.o., Prešov, ul. Mičurinova 13033/21A, IČO 508 11771

ÚVOD

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné vzťahy medzi ALFA Line SK s.r.o. Prešov (v ďalšom ako predávajúci) a obchodnými partnermi (v ďalšom ako kupujúci) s výnimkou prípadov, keď sú uzavreté s kupujúcim iné obchodné podmienky – najmä v prípade nadnárodných spoločností.

ZÁKLADNÉ POJMY, POSTUP PRI OBJEDNANÍ TOVARU A SLUŽIEB

– dopyt – písomná alebo osobná / telefonická požiadavka kupujúceho na zaslanie cenovej ponuky na dodávku tovaru, či služieb. Ak neobsahuje dostatočne presné technické údaje, tieto sú s kupujúcim pred spracovaním cenovej ponuky vyjasnené

– cenová ponuka – spracováva predávajúci na základe spresneného dopytu, pričom táto  obsahuje

> zoznam ponúkaných tovarov a služieb vrátane ich technickej špecifikácie (popis, odvolávka na katalóg výrobcu, rozmerové náčrty / výkresy, použité materiály)

> cenu každej položky tovaru a služieb

> dodatočné obstarávacie náklady (náklady za delenie materiálu, poplatky za podlimitné objednávané množstvá, balné, poistné a prepravné)

> predpokladaný termín dodávky

> spôsob dopravy

> platobné podmienky

> platnosť ponuky

Poznámka :

Cenová ponuka môže byť vypracovaná vo viacerých variantoch, aby si kupujúci mohol zvoliť pre neho optimálne riešenie

– objednávkazasiela kupujúci – musí byť v písomnej forme, s udaním jednoznačnej technickej špecifikácie, objednávaného množstva, požadovaného termínu dodávky – prípadne odvolávku na cenovú ponuku (jej variant).

Objednávka musí okrem toho bezpodmienečne obsahovať

> číslo objednávky,

> podpis oprávnenej osoby ,

> dátum vyhotovenia.

V naliehavých prípadoch môže proces objednávania pokračovať po vzájomnej dohode aj bez písomnej objednávky – v tomto prípade je objednávka zo strany kupujúceho neodvolateľná. V každom prípade kupujúci je povinný dodatočne zaslať písomnú objednávku.

– potvrdenie dodávky – zasiela predávajúci do 3 pracovných dní od prijatia objednávky – po opätovnom preverení možností dodávok u subdodávateľov a platnosti ponúkaných cien (najmä ak objednávka bola poslaná po dlhšej dobe od zaslania cenovej ponuky). Ak kupujúci do 3 pracovných dní nezašle písomne výhrady k potvrdeniu dodávky, táto sa stáva záväznou pre obidvoch obchodných partnerov a predávajúci objedná tovar.

DODÁVKA TOVARU A SLUŽIEB

Predávajúci doručí objednaný tovar na adresu dodávky podľa objednávky a to buď

– kuriérom

– osobne

– vlastný odber

Zabalenie a označenie tovaru závisí od požiadaviek kupujúceho, musí však zabezpečiť jeho dostatočnú ochranu počas dopravy a manipulácie s tovarom.

V prípade doručenia tovaru kuriérom kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenie tovaru a predmetný a množstevný obsah dodávky. V prípade poškodenia obalu je kupujúci povinný spracovať fotodokumentáciu poškodenia a prerokovať a písomne zaprotokolovať tento prípad s kuriérom prepravnej spoločnosti vrátane zabezpečenia jeho podpísania kuriérom.

Pre každú dodávku je vystavený dodací list obsahujúci okrem adresy doručenia

– zoznam a množstvo dodaného tovaru

– dátum vystavenia

– číslo objednávky zákazníka

– číslo faktúry

Poznámka: v prípade odoslania tovaru zákazníkovi priamo od subdodávateľa, tento dáva do balíka svoj dodací list a firma Alfa Line SK pošle svoj dodací list zákazníkovi spolu s faktúrou (mailom, alebo poštou).

Ak nie je dohodnuté ináč, predávajúci má právo dodať tovar aj pred potvrdeným termínom dodávky, vrátane vyfakturovania tovaru.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci po odoslaní /dodaní tovaru a služieb vystaví kupujúcemu faktúru, obsahujúcu minimálne nasledovné údaje

> adresu kupujúceho a jeho identifikačné údaje

> číslo objednávky kupujúceho a deň jej vystavenia

> dátum vystavenia faktúry, dátum dodania tovaru  a dátum splatnosti  faktúry

> spôsob úhrady

> údaje o predávajúcom, vrátane IBAN kódu predávajúceho a variabilného, prípadne  aj konštantného symbolu pre úhradu bankovým prevodom

> zoznam dodaných položiek  vrátane jednotkovej ceny, množstva, celkovej ceny za položku, percento DPH

> celkovú fakturovanú sumu bez a s DPH

> údaje o zaplatených zálohách

> suma ostávajúca k úhrade

Platobné podmienky sú uvedené v zmysle cenovej ponuky

> platba prevodom – podľa termínu splatnosti na faktúre

> platba dopredu (zálohová platba) na základe Zálohovej faktúry

> platba dobierky pri doručení tovaru prepravnou spoločnosťou

Poznámka : Platba v hotovosti priamo predávajúcemu nie je možná

Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

ZMENA  A  ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, ZMENA DODACIEHO TERMÍNU

Objednávku možno zrušiť, prípadne zmeniť, len po dohode s predávajúcim v závislosti od stavu jej realizácie.

– v prípade objednávky špeciálnych komponentov vyrábaných na zákazku, storno objednávky nie je možné a kupujúci musí objednaný tovar prevziať a uhradiť faktúru.

– v ostatných prípadoch predávajúci preverí možnosť zrušenia objednávky a oznámi kupujúcemu podmienky storna (administratívne náklady, náklady na balenie a prepravu, úhrada už zakúpeného špeciálneho materiálu a doposiaľ vykonané práce na výrobe komponentov) a oznámi ich kupujúcemu. Ten sa rozhodne, či objednávku stornuje, alebo objednaný tovar prevezme a zaplatí.

V prípade požiadavky na zmenu termínu dodávky zo strany kupujúceho, alebo predávajúceho, sa zmena musí dohodnúť oboma partnermi.

SANKCIE ZA ONESKORENÉ PLATBY A ONESKORENÉ DORUČENIE TOVARU

V prípade oneskorenej úhrady faktúry, predávajúci má právo požadovať poplatok z omeškania vo výške 0,50 %/deň z fakturovanej sumy. Dátum úhrady znamená dátum pripísania uhradenej sumy na účet predávajúceho.

V prípade omeškania dodávky (okrem prípadov keď  tovar nemohol byť dodaný z objektívnych príčin – prírodné pohromy, obmedzenia v doprave – počasie,  blokovanie ciest z titulu dopravných nešťastí, štrajkov a pod., objektívnych prekážok zo strany výrobcov) má kupujúci náhradu / kompenzáciu strát vyvolaných oneskorením dodávok vo výške 0,50 %/deň  z hodnoty omeškaného tovaru (fakturačná cena bez DPH).

ZODPOVEDNOSŤ ZA TOVAR A PREVOD VLASTNÍCTVA

Za tovar preberá zodpovednosť (skladovanie, poškodenie, odcudzenie) kupujúci od momentu prevzatia tovaru od predávajúceho, respektíve od prepravnej spoločnosti.

Vlastnícky vzťah k tovaru kupujúci získava úplným zaplatením tovaru (po pripísaní  100% fakturovanej sumy na účet predávajúceho, respektíve prevzatím  tovaru v prípade zálohovej platby alebo dobierky).

ZÁRUKA A RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ DODANÝCH VADNÝCH VÝROBKOV

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar 12-mesačnú záruku za predpokladu správnej montáže a dodržania prevádzkových podmienok podľa technickej dokumentácie výrobcu.

V prípade poruchy výrobku vzniknutej z titulu jeho poškodenia nesprávnou manipuláciou, nesprávnou montážou a nedodržania predpísanej údržby ako aj  spôsobu použitia – záruka nemôže byť uplatnená.

Po prevzatí tovaru od predávajúceho, respektíve od prepravcu, je kupujúci povinný preveriť vizuálnou prehliadkou jeho nepoškodenosť. Dodatočné reklamácie z tohto titulu nebudú uznané.

Zistenie skrytej chyby výrobku je potrebné ihneď  (najneskôr však do 5 pracovných dní) oznámiť písomne predávajúcemu  a dohodnúť náhradné plnenie, respektíve iný spôsob riešenia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na výrobkoch kupujúceho dodávaných tretej strane.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Kupujúci uznáva, že kúpou tovaru nezískava žiadne práva ku akémukoľvek patentu, ochrannej  známke, či inému duševnému vlastníctvu, ktoré vlastní ALFA Line SK a jej subdodávatelia.

Podklady (výkresy, schémy, fotografie, špecifikácie výrobkov a ich komponentov, ako aj ich predajné ceny) dodané kupujúcemu sú duševným majetkom predávajúceho a ich poskytnutie tretím osobám bez súhlasu predávajúceho (napríklad pre vypracovanie konkurenčnej cenovej ponuky), sa považuje za hrubé porušenie obchodných mravov a predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať v spolupráci s takýmto kupujúcim.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné obchodné a právne náležitosti nezahrnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a nadväzujúcich  právnych predpisov a noriem platných v Slovenskej republike.

Predávajúci má právo meniť Všeobecné obchodné podmienky. Tieto zmeny začínajú platiť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.alfaline.sk a neplatia pre už rozbehnuté obchodné prípady.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2019